Všeobecné podmienky používania knižnice SEM

(SEM – SMART® Edukačné Materiály / SMART® Educational Materials)
posledná úprava: 11. 3. 2015

Prvá časť

Úvodné ustanovenia

 • Čl.1 Predmet úpravy

  Tieto Všeobecné podmienky (ďalej „VP“) upravujú pozície, práva a vzťahy používateľa, zhotoviteľa databázy, správcu a tretích osôb v súvislosti s prevádzkou a používaním Knižnice SEM.

 • Čl.2 Základné pojmy
  1. Pre potreby vytvorenia databázy edukačných materiálov sa Knižnica SEM definuje ako súbor nezávislých diel, údajov a iných materiálov systematicky a metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými prostriedkami.
  2. Knižnica SEM bola vytvorená na podnet a zodpovednosť oddelenia SMART spoločnosti AP MEDIA, s.r.o. so sídlom: Staré grunty 7, 841 04  Bratislava, IČO: 35691883, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 11135/B (ďalej „zhotoviteľ“), a ktorá je autorizovaným distribútorom a servisným strediskom interaktívnych technológií SMART® na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).
  3. Knižnica SEM vznikla za účelom sprístupňovania elektronických edukačných materiálov vytvorených v prostredí programu SMART Notebook® (ďalej „SEM“), ktoré sú dielom pedagogických a odborných zamestnancov škôl a vzdelávacích inštitúcií zriadených na území SR (ďalej „používateľ“) registrovaných zhotoviteľom.  
  4. SEM sú sprístupňované používateľom na základe dobrovoľnej registrácie na internetovej lokalite smartboard.sk, ktorá je zriadená za účelom poskytovania a zdieľania informácií súvisiacich s interaktívnymi technológiami vo vzdelávacom procese v SR všetkým registrovaným používateľom i neregistrovaným návštevníkom (ďalej „tretím osobám“) .
  5. Za obsah internetovej stránky smartboard.sk zodpovedajú poverení zamestnanci zhotoviteľa (ďalej „správca“).
 • Čl.3 Pôsobnosť VP
  1. Ustanovenia týchto VP sa vzťahujú na SEM:
   1. používateľa Knižnice SEM, ktorý je štátnym občanom SR alebo má na jej území trvalý pobyt, alebo
   2. zverejnené v SR bez ohľadu na štátne občianstvo alebo trvalý pobyt autora – používateľa.
  2. Ustanovenia týchto VP ďalej upravujú:
   1. princípy využívania sprístupnenej kapacity úložného priestoru Knižnice SEM;
   2. spôsob registrácie používateľov;
   3. metódy spracúvania a ochrany osobných údajov používateľa zadávaných pri registrácii.

Druhá časť

Knižnica SEM a Autorstvo

 • Čl.4 Štruktúra Knižnice SEM
  1. Priestor a služby Knižnice SEM sú poskytované bezplatne registrovaným používateľom.
  2. Správca si vyhradzuje právo na akýkoľvek zásah do systému, štruktúry a obsahu Knižnice SEM. Príspevky používateľov Knižnice SEM podliehajú prevereniu štruktúry a etickej stránky obsahu SEM. Správca nezodpovedá za vecný obsah SEM.
  3. Knižnica SEM je organizovanou databázou SEM na základe atribútov príspevkov zadaných používateľom pri vkladaní SEM.
  4. Správne a úplné zadanie atribútov príspevkov je podmienkou uloženia SEM do Knižnice SEM, umožňuje používateľom filtrovanie obsahu Knižnice SEM a vyhľadávanie relevantných SEM.
  5. Príspevky v Knižnici SEM sú zverejňované pod úplným menom používateľa, ako bolo zadané pri registrácii. Zverejnený môže byť tiež názov školy či vzdelávacej inštitúcie, ktorú používateľ zadal pri registrácii ako svojho zamestnávateľa.
 • Čl.5 Autorské právo k dielu, spoluautorstvo a ochrana autorských práv
  1. Autorom je fyzická osoba - používateľ, ktorá dielo vytvorila.
  2. Dielo spoluautorov je dielo, ktoré vzniklo vlastnou tvorivou duševnou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov ako jediné dielo, ku ktorému patria práva všetkým autorom spoločne a nerozdielne.
  3. Predmetom autorských práv je pre potreby Knižnice SEM počítačový súbor s príponou .notebook vytvorený v programe SMART Notebook® pre účely vzdelávania.
  4. Ochrana autorských práv príslušným zákonom sa nevzťahuje na myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená alebo zahrnutá do diela.
 • Čl.6 Poskytnutie autorského diela
  1. Poskytnutím autorského diela sa rozumie umiestenie súboru s príponou .notebook v Knižnici SEM.
  2. Umiestením SEM v Knižnici SEM poskytuje autor správcovi a ďalším používateľom v súlade s ustanovením platných právnych noriem majetkové práva umožňujúce:
   1. vyhotovenie rozmnoženiny diela kopírovaním resp. stiahnutím z Knižnice SEM;
   2. využívanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny pre potreby vzdelávania,
   3. spracovanie, preklad a adaptáciu diela.
  3. Poskytnutím autorského diela nezanikajú autorské práva autora SEM; autor je len povinný strpieť použitie diela inou osobou v rozsahu udeleného súhlasu.
 • Čl.7 Citácie
  1. Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného SEM vo forme citácie v inom SEM pre vzdelávacie účely. Takéto použitie SEM nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie.
   Pri citácii sa musí uviesť meno autora, ako aj názov diela a prameň.

Tretia časť

Registrácia používateľa a zásady spracúvania osobných údajov

 • Čl.8 Registrácia používateľa
  1. Používateľ získava oprávnenie využívať Knižnicu SEM na základe úplnej a platnej registrácie.
  2. Registrácia používateľa je úspešná a platná v prípade zadania všetkých požadovaných údajov a potvrdenia registrácie prostredníctvom overovacieho linku, ktorý bude používateľovi zaslaný potvrdzujúcim e-mailom na adresu uvedenú v procese registrácie.
  3. Správca si vyhradzuje právo kontaktovať používateľa za účelom overenia údajov zadaných v procese registrácie.
  4. Konto používateľa v Knižnici SEM aktivuje správca na základe riadne vyplneného registračného formulára.
  5. Registračný formulár je v zmysle Čl.9 a Čl.10 týchto VP jediným zdrojom pre získanie údajov o používateľovi.
 • Čl.9 Spracúvanie osobných údajov
  1. Svojou registráciu udeľuje používateľ (ďalej aj „dotknutá osoba“) súhlas spoločnosti AP MEDIA, s.r.o., so sídlom: Staré grunty 7, 841 04  Bratislava, IČO: 35691883, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 11135/B (ďalej aj „prevádzkovateľ“) so spracúvaním osobných údajov poskytnutých elektronicky a/alebo písomne v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z.z. (ďalej „ZOOOÚ“).
  2. Pod pojmom spracúvanie osobných údajov sa rozumie získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie údajov a ich uchovávanie v databázach.
  3. Osobnými údajmi sa pre účely registrácie a využívania Knižnice SEM rozumejú identifikačné údaje potrebné ku komunikácii: titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa používateľa (dotknutej osoby), ako aj názov a sídlo školy a pracovné zaradenie v škole, ktorej je používateľ (dotknutá osoba) zamestnancom.
  4. Používateľ udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu určitú, a to po dobu existencie konta používateľa.
  5. Používateľ udeľuje tento súhlas výslovne pre účely používania Knižnice SEM na podporu výuky prostredníctvom interaktívnych technológií a ich štatistické spracovanie.
  6. Osobné údaje, a to najmä kontaktné údaje môžu byť využité na marketingové účely prevádzkovateľa iba s výslovným súhlasom dotknutej osoby (používateľa).
  7. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas s využitím svojich osobných údajov na marketingové účely prevádzkovateľa zrušiť. Zrušenie súhlasu s využitím osobných údajov dotknutej osoby na marketingové účely prevádzkovateľa má okamžitú platnosť.
  8. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek opätovne súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely prevádzkovateľovi udeliť.
  9. Používateľ svojou registráciou potvrdzuje pravdivosť a úplnosť zadaných údajov, ako aj fakt, že poskytol tieto údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne a z vlastnej vôle.
  10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje používateľa nesprístupní alebo neposkytne za žiadnych okolností tretím osobám, ak tak neustanovuje osobitný predpis.
  11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za spracúvanie neaktuálnych alebo nepravdivých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.
 • Čl.10 Práva používateľa súvisiace so spracúvaním osobných údajov
  1. Dotknutá osoba má v súlade s ustanovením § 28 ZOOOÚ na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať od prevádzkovateľa:
   1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
   2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme;
   3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie;
   4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
   5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
   6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
   7. likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona;
   8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
  2. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o likvidáciu jej osobných údajov; prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne.
  3. Dotknutá osoba pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 63 a nasl. ZOOOÚ.
  4. Dotknutá osoba svojím súhlasom s týmito VP potvrdzuje, že ju prevádzkovateľ poučil o právach vyplývajúcich z § 28 ZOOOÚ a spôsobe ich uplatnenia.
 • Čl.11 Trvanie registrácie
  1. Platnosť konta používateľa v Knižnici SEM nie je časovo obmedzená.
  2. Správca si vyhradzuje právo zablokovať užívateľské konto používateľa pri opakovanom alebo hrubom porušení týchto VP a/alebo dobrých mravov.
  3. K zablokovaniu konta v Knižnici SEM môže dôjsť aj z iniciatívy používateľa tohto konta. V prípade, že si používateľ neželá byť naďalej registrovaný v Knižnici SEM, oznámi túto skutočnosť e-mailom správcovi. Ten jeho používateľské konto po preverení žiadosti zablokuje.
  4. Po zablokovaní konta používateľa v Knižnici SEM zostávajú všetky SEM používateľa v zmysle Čl.5 a Čl.6 týchto VP zachované.
  5. Pozastavením účasti zablokovaním konta používateľa v Knižnici SEM zostáva správca vlastníkom majetkových práv k SEM používateľa, čím však nie sú dotknuté autorské práva používateľa k SEM.
  6. Pre nové prihlásenie používateľa do Knižnice SEM je potrebné požiadať správcu o odblokovanie konta používateľa.
  7. Po zablokovaní konta používateľa zostanú SEM používateľa umiestené v Knižnici SEM prístupné ostatným používateľom a budú označené úplným menom autora. Označenie príspevkov používateľa menom používateľa po pozastavení resp. ukončení jeho účasti v Knižnici SEM je v súlade s §10 ods. 3 písm. d), ako aj s §17 ods. 4 až 6 ZOOOÚ.

Štvrtá časť

Práva a povinnosti správcu, zhotoviteľa a používateľa a právna zodpovednosť

 • Čl.12 Povinnosti používateľa súvisiace s publikovaním výučbových materiálov.
  1. Registrovaný používateľ odoslaním SEM potvrdzuje a je naďalej zodpovedný za to, že:
   1. zaslané výučbové materiály neobsahujú nepravdivé, neúplné a nesprávne informácie a neobsahujú nezákonné a/alebo eticky nevhodné položky;
   2. odosielané súbory neobsahujú zámerne pridané vírusy alebo iné škodlivé funkcie.
  2. V súvislosti s odoslaním výučbového materiálu berie používateľ na vedomie:
   1. svoju povinnosť zabezpečiť, že si tretie osoby nebudú v súvislosti s vytvorením SEM uplatňovať voči správcovi žiadne nároky; v prípade uplatnenia si akýchkoľvek nárokov treťou stranou sa používateľ, ktorý zverejnil SEM zaväzuje vysporiadať tieto nároky, resp. záväzky správcu v súvislosti so svojím SEM prevziať; používateľ sa taktiež v súvislosti s uvedeným zaväzuje zabezpečiť nerušený výkon práv správcu k príspevku v zmysle týchto VP;
   2. práva na ochranu osobnosti alebo obchodnej firmy, ako aj ustanovení zákona
    č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o nekalej súťaži;
   3. svoju zodpovednosť za dodržiavanie právnych predpisov SR.
 • Čl.13 Práva a povinnosti správcu a zhotoviteľa
  1. Zhotoviteľ a správca sú nositeľmi a vykonávateľmi všetkých práv prislúchajúcich týmto webovým stránkam, a to najmä právam súvisiacich s ich prevádzkou, čo používateľ súhlasom s týmito VP berie na vedomie.
  2. Bez písomného povolenia správcu a zhotoviteľa nie je povolené využívanie stránok a ich obsahu k vlastnej podnikateľskej činnosti alebo zárobkovej činnosti alebo k podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti tretej osoby.
  3. Správca je oprávnený neuverejniť zaslané SEM a ostatné príspevky v prípade, že ich kvalita nezodpovedá stanoveným, požadovaným alebo obvyklým parametrom.
  4. Pri porušení týchto VP a dobrých mravov si správca vyhradzuje právo zrušiť konto používateľa v Knižnici SEM a vymazať rozporné SEM.
 • Čl.14 Práva používateľa
  1. Používateľ Knižnice SEM má právo:
   1. na prístup k svojim osobným údajom, ktoré správca uchováva;
   2. na opravu, resp. aktualizáciu osobných údajov;
   3. na komunikáciu so správcom Knižnice SEM.
  2. Používateľ Knižnice SEM má ďalej právo:
   1. požiadať správcu o vysvetlenie v prípade, že sa domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov nie je v súlade so zákonom alebo v súlade s ochranou jeho súkromia;
   2. požadovať odstránenie stavu, ktorý vznikne neoprávneným spracovaním jeho osobných údajov;
   3. požadovať náhradu prípadnej majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorá vznikne ako dôsledok porušenia povinnosti správcu v súvislosti s ochranou osobných údajov používateľa.
 • Čl.15 Právna zodpovednosť
  1. Správca ani zhotoviteľ nezodpovedajú za činnosť používateľov webových stránok a za spôsob, akým tieto stránky využívajú. Správca ani zhotoviteľ nenesú zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Knižnice SEM ich používateľmi alebo tretími osobami.
  2. Správca a zhotoviteľ sa zaväzujú v maximálnej možnej miere zaistiť úplnú a nepretržitú prevádzku svojich webových stránok a Knižnice SEM; správca ani zhotoviteľ nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nemožnosť používať tieto stránky, ako aj neúspešné pripojenie k sieti Internet alebo prerušenie spojenia na strane poskytovateľa pripojenia; to isté platí aj v prípade porúch, ako aj nákladov, škôd, ušlého zisku, straty dát alebo následných strát, ktoré vzniknú v priamej alebo nepriamej súvislosti  s používaním alebo znemožnením prístupu ku Knižnici SEM.

Piata časť

Spoločné a záverečné ustanovenia

 • Čl.16 Spoločné ustanovenia
  Tieto VP sa riadia ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ZOOOÚ.
 • Čl.17 Záverečné ustanovenia
  Tieto VP nadobúdajú účinnosť 16. marca 2015. Zmeny VP budú zverejnené na stránkach smartboard.sk. Dátum zverejnenia vzdelávacieho materiálu bude zároveň dátumom súhlasu autora príspevku s aktuálnymi VP.